Dokument o energijski identifikaciji EKB testi

Energetski testi

Dokument o energijski identifikaciji EKB testi

Zakon o energetski učinkovitosti št. 2007 je leta 5627 sprejelo Ministrstvo za energijo in naravne vire. Glavni cilji tega zakona so:

Dokument o energijski identifikaciji EKB testi

 • Zagotoviti učinkovito rabo energije
 • Izogibajte se izgubi energije
 • Da bi olajšali breme energetskih stroškov za gospodarstvo
 • Povečati učinkovitost ob uporabi virov energije in energije za zaščito okolja

Zaradi uporabe energije, ki temelji na popolnoma neobnovljivih (fosilnih) virih, so viri zdaj na mestu izčrpanja. Po izračunih je predvideno, da bodo naftni viri izčrpani najpozneje v 100 letih. Zato so danes poudarjeni obnovljivi viri energije in nove tehnologije se preučujejo v tej smeri.

Po drugi strani je dejstvo, da se razpoložljivi viri energije lahko uporabljajo dlje časa, največja odgovornost današnjih ljudi do prihodnjih generacij. Zato se pri nas in v svetu sprejemajo novi predpisi za varčevanje z energijo in učinkovito rabo energije. Navedeni zakon in Uredba o energetski učinkovitosti stavb, izdana leta 2008 na podlagi tega zakona, sta rezultat teh prizadevanj. Zadevna uredba ureja postopke in načela glede:

 • Učinkovita in učinkovita raba energije in energetskih virov v stavbah
 • Preprečevanje nastajanja energetskih odpadkov
 • Varstvo okolja

V skladu z uredbo je energetski identifikacijski dokument dokument, ki zajema informacije o energetskih potrebah stavb in klasifikaciji porabe energije, izolacijskih lastnostih in učinkovitem delovanju ogrevalnih in hladilnih sistemov. Ta dokument lahko izdajo fizične ali pravne osebe, ki jih je pooblastilo Ministrstvo za javna dela in poravnave.

Glede na napoved ministrstva za energijo in naravne vire v okviru teh zakonskih predpisov bo s 1. januarjem 2020 pogoj za izdajo energetskega identifikacijskega dokumenta iskati pri nakupu in prodaji in najemu stavb ali neodvisnih oddelkov. Med temi transakcijami je lastnik dolžan izročiti kopijo izdanega energetskega identifikacijskega dokumenta najemniku ali kupcu.

Kako pridobiti certifikat o energijski identifikaciji?

Aplikacija energetski dokument (EKB), ki je prišla na dnevni red z zakonom o energetski učinkovitosti št. 5627, je dokument, ki prikazuje energetsko učinkovitost stavb za učinkovito in učinkovito rabo virov in energije ter za preprečevanje izgub energije.

Glavni dejavniki, ki povzročajo izgube energije v stavbah in negativno vplivajo na energetsko učinkovitost, so učinkovitost ogrevalnih in hladilnih sistemov ter težave z izolacijo. Vrednosti energijskega razreda v dokumentu o energijski identiteti bodo višje v stavbah, kjer se uporablja postopek oblaganja (izolacije). Če se v ogrevalnih in hladilnih sistemih uporabljajo naprave, ki porabijo manj energije, se vrednosti na certifikatu energetske identitete povečajo.

na kratko Dokument o energijski identifikaciji (EKB)je sistem, ki meri in razvršča energetsko učinkovitost stavb z namenom povečanja energetske učinkovitosti in varovanja okolja in ga lahko urejajo organizacije in pravne osebe, ki jih je pooblastilo Ministrstvo za javna dela in poselitve.

Postopek izdaje energetske izkaznice pred stavbami, zgrajenimi pred 1. januarjem 2011, in novogradnjami, ki so po tem datumu prejele gradbena dovoljenja, se razlikujejo glede pooblaščenih institucij. Se pravi

 • Organizacije, ki imajo pooblastilo za izdajo dokumentov za obstoječe stavbe, so svetovalne družbe z zaposlenimi, ki so se udeležili usposabljanja o energetski identifikaciji, so bile v okviru zakona o energetski učinkovitosti pooblaščene v kategoriji stavb in imajo potrebno opremo za merjenje.
 • Institucije, ki imajo pooblastilo za izdajo dokumentov za novo zgrajene stavbe, ki bodo od zdaj zgrajene, arhitekti, inženirji in inženirji, ki jih usposabljajo ustrezne strokovne zbornice, ki so povezane z Zvezo zbornic turških inženirjev in arhitektov, ki so se izpopolnjevale v izobraževanju o energijski identiteti, in te kvalifikacije so organizacije, ki imajo zaposlene.

V primeru neupoštevanja pravilnika o energetski učinkovitosti stavb dovoljenje za uporabo stavbe ne izda ustrezne uradne institucije, dokler ugotovljene pomanjkljivosti ne odpravijo.

Kako dolgo je treba pridobiti certifikat o energijski identiteti?

Dokument o energijski identifikaciji (EKB) je uradni dokument, ki dokazuje, da se energetski viri in energija porabljajo učinkovito in učinkovito ter prikazujejo vrednosti energijske učinkovitosti stavb. V tem dokumentu so razred porabe energije stavbe, emisijski razred ogljikovega dioksida, razred obnovljivih virov energije, razred porabe ogrevalne energije, energijski razred sanitarne tople vode, razred porabe hladilne energije, prezračevalni energijski razred in svetlobni energijski razred.

Vsaka od teh razvrstitev je ocenjena od energijskega razreda do energijskega razreda G, odvisno od njihove učinkovitosti. Razred, ki porablja energijo najučinkoviteje in učinkoviteje, je razred A, medtem ko je razred, ki rabi energijo na najnižji ravni, razred G. Pravni predpisi glede razvrstitve so Zakon o energetski učinkovitosti št. 2007 z letom 5627 in Uredba o energetski učinkovitosti v stavbah iz leta 2008, izdana na podlagi tega zakona. V letu 2017 je bila omenjena uredba spremenjena.

Razen izjem, vključenih v zakonske predpise, morajo imeti vse stavbe certifikat o energijski identifikaciji (EKB). Za stavbe, ki nimajo več energetske izkaznice, ustrezne institucije ne izdajo dovoljenja za uporabo stavbe. Zato je treba ta dokument predložiti med nakupom, prodajo in zakupom vseh stavb. Energetsko izkaznico je treba pridobiti za vse vrste stavb, kot so stanovanja, stanovanja, vladne stavbe, poslovne stavbe, pisarne in storitvene stavbe.

Vloga za energetsko izkaznico se izvaja od 1. januarja 2020. Zaradi tega bo ta dokument potreben za vse transakcije trgovanja in lizinga. Veljavnost prejete energetske izkaznice je 10 let. Ob koncu tega obdobja je treba dokument obnoviti. Če se v tem obdobju spremenijo spremembe, ki vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe, je treba certifikat obnoviti v roku enega leta.

Kakšna je kazen, da ne bomo prejeli potrdila o energijski identifikaciji?

V petem delu zakona o energetski učinkovitosti št. 5627 so bile urejene upravne sankcije in različne določbe. V skladu s tem so upravne sankcije, ki se uporabijo zaradi inšpekcijskih pregledov s strani institucij, pooblaščenih za nalaganje upravnih glob, urejene v desetem členu. Znesek upravnih glob, ki jih je treba uporabiti, se vsako leto objavi z obvestilom Ministrstva za energijo in naravne vire, ki ga v Uradnem listu objavi Uradni list. Situacije, ki zahtevajo globe po zakonu in kazenske številke, napovedane za leto 2019, so naslednje:

 • Podnaslov 2: Trajanje tridesetih dni se odobri, če zahtevane informacije niso predložene ali če ni podana možnost pregleda. V primeru, da so zahtevani podatki na koncu tega obdobja napačni ali nepopolni, se vloži upravna kazen v višini 27.901 turške lire ali 139.542 turške lire, če ni na voljo nobenih informacij ali ni podana možnost pregleda na kraju samem.
 • Podnaslov 3: Če druge podatke, zahtevane v okviru ustreznih pravnih predpisov, razen zgoraj navedenih, v tridesetih dneh ne predložijo pravilno in pravilno, se naloži upravna kazen v višini 1.387 turške lire.
 • Podnaslov 7: Če določbe, povezane s pododstavkom (c) prvega odstavka šestega člena, niso izpolnjene, se naloži upravna globa 2 turških lir.
 • Podnaslov 8: Lastniki ali njihovo upravljanje z industrijskimi podjetji in zgradbami, prvi odstavek sedmega odstavka (a) in v primeru kršitve določb ustrezne uredbe in če kršitev ne bo odpravljena v tridesetih dneh, se naloži upravna globa v višini 55.808 turških lirjev.
 • Podnaslov 9: Realnim in pravnim osebam, ki prodajajo v nasprotju s pododstavkoma (ğ) in (h) prvega odstavka sedmega člena, se kaznuje upravna kazen 55.808 turških lirjev.

Razen podnaslova 9 zgoraj, če se situacija, ki zahteva upravno kazen, v naslednjem letu še enkrat ponovi, se napovedane upravne globe podvojijo.

Kaj prinaša zakon o energetski učinkovitosti št. 5627?

Obstajata dve osnovni zakonski uredbi, ki urejata izvajanje dokumenta o energetski identifikaciji (EKB). Prvi od njih je zakon o energetski učinkovitosti št. 2007, objavljen leta 5627. Drugi je Uredba o energetski učinkovitosti stavb iz leta 2008, ki temelji na tem zakonu.

Certifikat o energetski učinkovitosti

V smislu izvajanja teh zakonskih predpisov so vse stavbe, kot so stanovanja, stanovanja, uradne stavbe, poslovne stavbe, pisarne in storitvene stavbe, opredeljene kot obstoječe in nove stavbe. Datum, ki je tukaj utemeljen, je 1. januar 2011. Vse stavbe z gradbenim dovoljenjem pred tem datumom se štejejo za obstoječe stavbe, stavbe, ki so bile zgrajene po tem datumu in so jim pridobile gradbeno dovoljenje, pa se štejejo za nove stavbe.

Na ta način opredeliti stavbe kot obstoječe in nove stavbe je pomembno z vidika določitve pooblaščene institucije, ki bo izdala energetsko izkaznico. Organizacije, ki imajo pooblastilo za izdajo dokumentov za obstoječe stavbe, so svetovalne družbe z zaposlenimi, ki so se udeležili usposabljanja o energetski identifikaciji, so bile v okviru zakona o energetski učinkovitosti pooblaščene v kategoriji stavb in imajo potrebno opremo za merjenje. Vendar pa so novo zgrajene organizacije, ki imajo pooblastilo za izdajo dokumentov za stavbe, ki bodo od zdaj zgrajene, arhitekti, inženirji in inženirji, ki so se izpopolnili na usposabljanju za energetsko identiteto in ki imajo certifikat za samostojno svetovanje inženiring (SMM), ki ga organizirajo ustrezne strokovne zbornice, ki so povezane z Zvezo zbornic turških inženirjev in arhitektov. so organizacije, ki zaposlujejo zaposlene s kvalifikacijami.

Vloga energetske izkaznice zajema vse stavbe, ki se v naši državi uporabljajo kot stanovanjske in delovne prostore, s 1. januarjem 2020 pa je ta dokument postal obvezen. Od tega datuma nakup in prodaja stavb brez energetske izkaznice ne bo mogoča.

Z uvedbo bo zaznavanje učinkovite rabe energije in varčevanja z energijo razširjeno, da se omejeni viri energije prenesejo na prihodnje generacije.

Kakšen je namen uredbe o energetski učinkovitosti stavb?

Eden od dveh glavnih zakonskih predpisov, ki ureja uporabo energetske izkaznice (EKB), je Uredba o energetski učinkovitosti v stavbah iz leta 5627, ki temelji na zakonu o energetski učinkovitosti št. 2008.

Cilj uredbe o energetski učinkovitosti v stavbah je zagotoviti učinkovito in učinkovito rabo energije in energetskih virov v stavbah, preprečiti izgubo energije in varovati naravno okolje. Zadevna uredba ureja postopke in načela za te namene.

Dokument o energijski identifikaciji (EKB), klasifikacija energetskih potreb in porabe energije stavb, kot so stanovanja, stanovanja, uradne stavbe, poslovne stavbe, poslovne in storitvene zgradbe, ogrevalni in hladilni sistemi, prezračevalni sistemi, sanitarni sistem za toplo vodo, sistem soproizvodnje (če obstajajo, elektrika in toplota za učinkovitejšo rabo energije) je dokument, ki vsebuje informacije o učinkovitosti sistemov, kot so tehnologija, ki omogoča skupno proizvodnjo energije, in fotovoltaični sistem (to je tehnologija pretvorbe sončne energije v električni tok).

Dokument o energijski identifikaciji (EKB) je s 1. januarjem 2020 postal obvezen v vseh stavbah. Ta aplikacija je zelo pomembna z vidika merjenja toplotne učinkovitosti in energetske učinkovitosti v stavbah. Pri nakupu ali najemu novega doma bo pomembno merilo, da ima hiša certifikat o energijski identifikaciji, pa tudi notranjo opremo in lokacijo.

Na žalost je pri tem storjena goljufija, kot v vsakem primeru. Danes je na trgu veliko ponarejenih energetskih izkaznic. Pravzaprav so stavbe z nizko energijsko identiteto certificirane, kot da so visokega razreda.

Zaradi tega je treba pri nakupu ali najemu novega doma biti pozoren na to, ali je certifikat o energijski identifikaciji ponarejen ali ne. Če se pri inšpekcijskih pregledih ugotovi, da je dokument ponarejen, se dokument takoj prekliče in organizacija, ki je ta dokument izdala, dobi kazni od zaporne kazni.

Kaj je razred porabe energije?

Za obstoječe stavbe ni potrebna najmanjša vrednost razreda. Za nove stavbe pa mora biti najnižja vrednost C. Aplikacija Energy Identity Certificate je aplikacija, ki je zasnovana in obvezna, da stavbe porabijo energijo na okolju prijazen način. Ta aplikacija velja za vse stare (obstoječe) in nove stavbe.

Na podlagi določenih kategorij v tem dokumentu je pomembno ugotoviti, ali stavbe, kot so stanovanja, stanovanja, uradne stavbe, poslovne stavbe, pisarne in storitvene stavbe, škodujejo okolju za vse vrste energetskih potreb. Nekaj ​​ocenjenih kategorij so: razred porabe energije, emisijski razred ogljikovega dioksida, razred obnovljivih virov energije, razred porabe ogrevalne energije, razred porabe energije za sanitarno toplo vodo, razred porabe hladilne energije, razred porabe prezračevalne energije in razred porabe svetlobne energije.

Razred porabe energije prikazuje vrednost električne naprave na podlagi letne porabe energije in je sestavljen iz sedmih skupin. Razred A je najnižji razred porabe energije. Električna naprava, ki spada v ta razred, porabi 45 odstotkov manj energije od povprečne porabe energije. Razred G je najvišji porabni razred, električni aparat, ki spada v ta razred, porabi 25 odstotkov več energije od povprečne porabe.

Učinkovita in učinkovita uporaba energije je zdaj postala veliko bolj pomembna. Zapravljanje energije povzroča gospodarske izgube. Vendar edina skrb ni ekonomska. Večina porabljene energije se pridobiva iz fosilnih virov, škodljivi plini, ki se med uporabo izpuščajo v okolje, pa so takšni, da privedejo do podnebnih sprememb in svetovnih katastrof.

Obračanje k naravi prijaznim virom energije je postalo nujno za bolj dober svet. Za to je najprej treba učinkovito izkoristiti energijo, ki je v njeni lasti, in več delati z isto energijo.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp