Chính sách bảo mật của Eurolab

Chính sách bảo mật

Đối với EUROLAB, tính bảo mật của thông tin doanh nghiệp là quan trọng và được bảo vệ. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả khách hàng. Không có thông tin nào được các doanh nghiệp thu thập hoặc tuyên bố trong quá trình đo lường, kiểm tra, phân tích, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận được gửi cho các bên thứ ba có liên quan hoặc không liên quan và tiết lộ cho trò chơi công cộng cũng như thông tin tên, tiêu đề, địa chỉ, điện thoại và e-mail của doanh nghiệp. Thông tin được yêu cầu bởi các tổ chức chính thức chỉ có thể được cung cấp cho các tổ chức có liên quan trong khuôn khổ các quy định pháp lý.

Chính sách bảo mật của EUROLAB

Tài liệu và kiểm soát kỹ thuật TÜRCERT Inc. Mối quan hệ giữa EUROLAB và các doanh nghiệp của nó, là các công ty con và theo yêu cầu của cùng một sự hiểu biết, dựa trên sự hiểu biết rằng mọi thông tin thu được sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước. Các doanh nghiệp yêu cầu thử nghiệm và phân tích được quyền riêng tư và tất cả nhân viên của EUROLAB phải tuân thủ các quy tắc chung về tuân thủ.

Đối với EUROLAB, tính bảo mật của thông tin doanh nghiệp là quan trọng và được bảo vệ. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả khách hàng. Không có thông tin nào được các doanh nghiệp thu thập hoặc tuyên bố trong quá trình đo lường, kiểm tra, phân tích, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận được gửi cho các bên thứ ba có liên quan hoặc không liên quan và tiết lộ cho trò chơi công cộng cũng như thông tin tên, tiêu đề, địa chỉ, điện thoại và e-mail của doanh nghiệp. Thông tin được yêu cầu bởi các tổ chức chính thức chỉ có thể được cung cấp cho các tổ chức có liên quan trong khuôn khổ các quy định pháp lý.

EUROLAB coi trọng việc bảo vệ và quản lý đúng thông tin đó và đã phát triển các quy trình của mình cho đến cùng. Thông tin này không được cung cấp, bán hoặc hiển thị cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chính sách bảo mật được EUROLAB công bố là một tuyên bố giải thích các phương pháp thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý dữ liệu của các doanh nghiệp. Luật bảo vệ dữ liệu là cơ sở của các nguyên tắc có trong chính sách quyền riêng tư. Luật bảo vệ dữ liệu dựa trên nhiều quy định pháp lý để bảo vệ dữ liệu phải được lưu giữ. Bảo vệ dữ liệu hiện là một vấn đề quản lý cho tất cả các doanh nghiệp, không chỉ các phòng thí nghiệm và liên quan trực tiếp đến quản lý rủi ro.

Vì lý do này, EUROLAB nỗ lực rất nhiều để bảo vệ hệ thống dữ liệu. Trong bối cảnh này, nó xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, tiến hành kiểm tra thường xuyên, mô tả công việc, tạo ra các quy trình kinh doanh và tiến hành phân tích rủi ro. Chính sách bảo mật này bao gồm loại thông tin nào được thu thập cho doanh nghiệp, cho mục đích nào thông tin này được thu thập, cách thức bảo vệ và phương thức mã hóa được lưu trữ. Nó cũng giải thích phần nào của dữ liệu thu được và được lưu trữ sẽ được chia sẻ với nguồn bên thứ ba nào, trong điều kiện nào và trong điều kiện nào.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp