Thử nghiệm EN 60945

Xét nghiệm môi trường

Thử nghiệm EN 60945

Tiêu chuẩn EN 60945 là một loạt tiêu chuẩn thử nghiệm về Thiết bị và Hệ thống Thông tin Vô tuyến và Điều hướng Hàng hải. EN 60945 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu tính năng tối thiểu, phương pháp thử nghiệm và kết quả thử nghiệm bắt buộc đối với thiết bị và hệ thống thông tin vô tuyến và hàng hải.

Thử nghiệm EN 60945

Các thử nghiệm EN 60945 bao gồm các thử nghiệm EMC, môi trường và an toàn khác nhau. Bởi vì thiết bị hàng hải phải chịu những điều kiện hoạt động cực kỳ khắc nghiệt, các nhà đóng tàu và khách hàng cuối thường sẽ trực tiếp từ chối các sản phẩm chưa được kiểm tra. Các nhà sản xuất có sản phẩm chưa được kiểm tra và chứng nhận bởi một bên thứ ba có uy tín sẽ rất khó tiếp cận thị trường thiết bị hàng hải và có được khách hàng.

Tiêu chuẩn EN 60945 bao gồm;

 • Thiết bị vô tuyến trên tàu được sử dụng như một phần của hệ thống an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu theo yêu cầu của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS) và Công ước quốc tế về an toàn của tàu đánh cá Torremolinos.
 • Thiết bị điều hướng tàu và, nếu thích hợp, các phương tiện hỗ trợ hàng hải khác theo yêu cầu của SOLAS và Công ước Quốc tế Torremolinos về An toàn của Tàu Đánh cá.
 • Các thiết bị gắn trên cầu khác, thiết bị gần ăng ten thu và thiết bị có thể gây nhiễu cho việc điều hướng an toàn của tàu và thông tin liên lạc vô tuyến (chỉ với các thử nghiệm EMC).

Các phương pháp thử nghiệm EN 60945 cho các thử nghiệm môi trường do EUROLAB cung cấp bao gồm các phương pháp sau;

 • Điều kiện môi trường và kiểm tra sức đề kháng
 • Kiểm tra nhiệt khô
 • Kiểm tra chức năng nhiệt khô
 • Kiểm tra nhiệt độ ẩm
 • Kiểm tra nhiệt độ thấp
 • Kiểm tra chức năng nhiệt độ thấp
 • Thử nghiệm sốc nhiệt
 • Kiểm tra thả
 • Kiểm tra giọt nước
 • Kiểm tra độ rung
 • Kiểm tra mưa
 • Kiểm tra ngâm
 • Kiểm tra bức xạ mặt trời
 • Kiểm tra khả năng chống dầu
 • Kiểm tra ăn mòn

EUROLAB, cùng với các phòng thí nghiệm được công nhận hiện đại và đội ngũ chuyên gia, giúp bạn có được kết quả chính xác và nhanh chóng trong phạm vi kiểm tra EN 60945.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.