16 CFR 1616 Kiểm tra tính dễ bắt lửa của đồ ngủ trẻ em

Kiểm tra an toàn sản phẩm

16 CFR 1616 Kiểm tra tính dễ bắt lửa của đồ ngủ trẻ em

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn 16 CFR 1616. Tiêu chuẩn này cung cấp một phương pháp thử nghiệm để xác định tính dễ cháy của đồ ngủ trẻ em từ cỡ 7 đến cỡ 14 và vải hoặc các vật liệu liên quan được dự định hoặc quảng cáo để sử dụng cho bộ đồ ngủ trẻ em đó.

16 CFR 1616 Kiểm tra tính dễ bắt lửa của đồ ngủ trẻ em

Các tiêu chuẩn về tính dễ bắt lửa đối với đồ ngủ trẻ em đã được ban hành để giảm nguy cơ thương tích do bỏng và tử vong do hỏa hoạn liên quan đến đồ ngủ của trẻ em. Hầu hết các vết bỏng xảy ra không phải khi trẻ đang ngủ mà khi trẻ thức, không có người giám sát và mặc đồ ngủ. Mối nguy cơ chính là bộ đồ ngủ bắt lửa khi tiếp xúc với các bề mặt nóng hoặc các nguồn bắt lửa hở nhỏ, chẳng hạn như các bộ phận bếp, diêm và bật lửa.

Các tiêu chuẩn yêu cầu đồ ngủ trẻ em và vải dùng cho đồ ngủ đó ngừng cháy khi nguồn lửa được loại bỏ.

Hướng dẫn thử nghiệm này không phải là một tiêu chuẩn bắt buộc hoàn chỉnh, nhưng là một công cụ có thể được sử dụng cùng với các yêu cầu đặt ra trong Tiêu chuẩn. Hướng dẫn thử nghiệm chỉ được cung cấp để hướng dẫn và không nhằm mục đích bao gồm đầy đủ các quy trình thử nghiệm và không nhằm mục đích thay thế hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Tiêu chuẩn. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa hướng dẫn này và các Tiêu chuẩn, các Tiêu chuẩn sẽ thay thế hướng dẫn thử nghiệm này.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ kiểm tra 16 CFR 1616. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.