EN ISO 12100 An toàn Máy móc - Nguyên tắc Chung về Thiết kế - Đánh giá Rủi ro và Giảm thiểu Rủi ro

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN ISO 12100 An toàn Máy móc - Nguyên tắc Chung về Thiết kế - Đánh giá Rủi ro và Giảm thiểu Rủi ro

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn EN ISO 12100. Tiêu chuẩn EN ISO 12100, do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) phát triển, quy định các thuật ngữ, nguyên tắc cơ bản và phương pháp luận để đảm bảo an toàn trong thiết kế máy. Nó chỉ rõ các nguyên tắc đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro để giúp các nhà thiết kế đạt được mục tiêu này.

EN ISO 12100 An toàn Máy móc - Nguyên tắc Chung về Thiết kế - Đánh giá Rủi ro và Giảm thiểu Rủi ro

Các nguyên tắc này dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm về thiết kế, sử dụng, các sự cố, tai nạn và rủi ro liên quan đến máy móc. Các thủ tục được xác định để xác định các mối nguy và ước tính và đánh giá rủi ro cũng như loại bỏ các mối nguy hoặc giảm thiểu rủi ro thích hợp trong các giai đoạn liên quan của vòng đời máy. Hướng dẫn được cung cấp về việc lập hồ sơ và xác nhận quá trình đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro.

ISO 12100 cũng được thiết kế để sử dụng làm cơ sở cho việc chuẩn bị các tiêu chuẩn an ninh loại B hoặc loại C. Không quan tâm đến rủi ro hoặc gây hại cho vật nuôi, tài sản hoặc môi trường.

Mục đích chính của tiêu chuẩn này là cung cấp cho các nhà thiết kế khuôn khổ và hướng dẫn chung cho các quyết định trong quá trình phát triển máy móc nhằm giúp họ thiết kế các máy móc an toàn cho mục đích sử dụng của họ. Nó cũng cung cấp một chiến lược cho các nhà phát triển tiêu chuẩn và hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tiêu chuẩn loại B và loại C nhất quán và thích hợp.

Khái niệm về an toàn máy móc xem xét khả năng máy móc thực hiện các chức năng dự kiến ​​trong suốt vòng đời của nó, khi rủi ro được giảm thiểu một cách thích hợp. Tiêu chuẩn này là cơ sở cho một số tiêu chuẩn có cấu trúc sau:

  • Tiêu chuẩn loại A (tiêu chuẩn an toàn cơ bản) đưa ra các khái niệm cơ bản, nguyên tắc thiết kế và hướng chung áp dụng cho máy móc;
  • Các tiêu chuẩn loại B đề cập đến khía cạnh an toàn hoặc một số hình thức bảo vệ có thể được sử dụng trên nhiều loại máy móc; B1 và ​​B2;
  • Tiêu chuẩn loại C (tiêu chuẩn an toàn máy) đề cập đến các yêu cầu chi tiết về an toàn đối với một máy hoặc một nhóm máy cụ thể.

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn loại A. Nếu tiêu chuẩn loại C khác với một hoặc nhiều quy định kỹ thuật được đề cập trong tiêu chuẩn này hoặc tiêu chuẩn loại B thì tiêu chuẩn loại C được ưu tiên. Chúng tôi mong muốn tham khảo Tiêu chuẩn quốc tế này trong các khóa đào tạo và sổ tay hướng dẫn để truyền đạt các thuật ngữ cơ bản và các phương pháp thiết kế chung cho các nhà thiết kế.

Trong số các dịch vụ do tổ chức của chúng tôi cung cấp trong khuôn khổ dịch vụ thử nghiệm vật liệu, còn có các thử nghiệm tiêu chuẩn EN ISO 12100. Đừng ngần ngại liên hệ với phòng thí nghiệm EUROLAB của chúng tôi để được cung cấp các yêu cầu thử nghiệm và chứng nhận của bạn.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.