Thử nghiệm tiêu chuẩn IEC 62508 để hướng dẫn về các khía cạnh của con người về độ tin cậy

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Thử nghiệm tiêu chuẩn IEC 62508 để hướng dẫn về các khía cạnh của con người về độ tin cậy

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn IEC 62508. IEC 62508 cung cấp hướng dẫn về các khía cạnh con người của độ tin cậy và các phương pháp và thực hành thiết kế lấy con người làm trung tâm có thể được sử dụng trong toàn bộ vòng đời của hệ thống để cải thiện hiệu suất độ tin cậy.

Thử nghiệm tiêu chuẩn IEC 62508 để hướng dẫn về các khía cạnh của con người về độ tin cậy

Tiêu chuẩn quốc tế này áp dụng cho bất kỳ ngành công nghiệp nào tồn tại các mối quan hệ giữa con người / máy móc và được nhân viên kỹ thuật và người quản lý của họ sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này không nhằm mục đích sử dụng để chứng nhận, sử dụng theo quy định hoặc hợp đồng.

Nó cung cấp hướng dẫn về cách các khía cạnh con người của độ tin cậy có thể được xem xét trong suốt tất cả các giai đoạn vòng đời của hệ thống, bao gồm các nguyên tắc công thái học trong quá trình thiết kế và sự hiểu biết về độ tin cậy của con người đối với các ứng dụng hệ thống. Tiêu chuẩn này cung cấp tổng quan về các nguyên tắc, cùng với một số ví dụ về các loại phương pháp có thể được sử dụng.

Một tiêu chuẩn hỗ trợ mô tả các phương pháp chi tiết hơn để định lượng độ tin cậy của con người được dự định sẽ tuân theo việc xuất bản của nó trong quá trình thích hợp.

Tiêu chuẩn này bao gồm các khuyến nghị và không chứa bất kỳ yêu cầu nào. Cần chú ý đến khả năng xảy ra các yêu cầu quy định đối với các hệ thống thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm IEC 62508. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.