ISO 22239-2 Phương tiện giao thông đường bộ, Hệ thống phát hiện định hướng và hiện diện ghế trẻ em (CPOD), Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn đối với đặc tính của bộ cộng hưởng

Kiểm tra an toàn sản phẩm

ISO 22239-2 Phương tiện giao thông đường bộ, Hệ thống phát hiện định hướng và hiện diện ghế trẻ em (CPOD), Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn đối với đặc tính của bộ cộng hưởng

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn ISO 22239-2. ISO 22239-2 chỉ định sự hiện diện của ghế trẻ em và bộ cộng hưởng cảm biến định hướng (CPOD) như một phần của hệ thống CPOD. Nó xác định các yêu cầu về điện và môi trường mà bộ cộng hưởng phải đáp ứng như một điều kiện để tuân thủ CPOD.

ISO 22239-2 Phương tiện giao thông đường bộ, Hệ thống phát hiện định hướng và hiện diện ghế trẻ em (CPOD), Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn đối với đặc tính của bộ cộng hưởng

Các bộ cộng hưởng sẽ tạo ra điều chế pha tại anten thu được giải điều chế bởi bộ điều khiển điện tử CPOD (ECU). Tùy thuộc vào từ trường cung cấp năng lượng cho các bộ cộng hưởng, chúng sẽ tạo ra một từ trường phù hợp đảm bảo khả năng tương thích với tất cả các hệ thống tương thích CPOD.

Khả năng của bộ cộng hưởng CPOD tạo ra điều chế pha trong anten thu, có thể được đánh giá bằng cảm biến CPOD, được đặc trưng bởi hai tham số: Tham số W xác định khả năng của bộ cộng hưởng để tạo ra đủ biên độ thu trong một bộ thu tương thích CPOD. Tham số N chỉ định công suất nhiễu tối đa ở đầu ra của bộ giải điều chế.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm ISO 22239-2. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.